Općina Jajce u 2022. godinu ulazi sa usvojenim Budžetom/Proračunom za 2022. godinu u iznosu od 12.775.257,00 KM. Općina Jajce Odlukom OV dobija Turističku zajednicu.

Na jučer održanoj 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce svih 14 tačaka o kojima se odlučivalo dobile su potrebnu većinu glasova vijećnika. 

Većinom glasova usvojena je Odluka o Budžetu/Proračunu Općine Jajce za 2022. godinu i Odluka o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2022. godinu.  

Vijeće je donijelo i Zaključak o utvrđivanju putnih pravaca za sanaciju i rehabilitaciju gradskih ulica i lokalnih puteva sukladno stanju lokalnog puta i naseljenosti stanovništvom.  

Na jučer održanoj 5. sjednici Općinsko vijeće Jajce donijelo je Odluku o osnivanju Turističke zajednice općine Jajce s ciljem razvoja, unaprjeđenja i promocije turizma na području općine Jajce.  

Vijećnici su usvojili i Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje u 2022. godini koje se povjeravaju JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce kojim je predviđeno čišćenje javno prometnih površina, održavanje i uređenje javnih zelenih površina, odvodnja atmosferskih voda, osiguranje i održavanje gradske deponije komunalnog otpada, dezinfekcija i deratizacija kanalizacijske mreže i deponije smeća, čišćenje korita rijeka Plive i Vrbasa, održavanje komunalnih objekata, dekoracija grada, održavanje javnih dječijih igrališta i rekreacionih površina i ostala komunalna potrošnja u vrijednosti od 581.430,99 KM. 

Općinsko vijeće Jajce donijelo je zaključke kojim se usvajaju Izvještaji o radu JP Radio televizija d.o.o. Jajce za 2020. godinu, JU „Sport i rekreacija“ Jajce za 2020. godinu, JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ za 2020. godinu. Usvojeni su i Finansijski Izvještaj JZU „Dom zdravlja“ Jajce za 2020. godinu i Izvještaj o poslovanju JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce za 2020.godinu. Rješenjem o razrješenju člana Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce sa ove dužnosti razriješen je Anto Žunić, na lični zahtjev, zbog nespojivosti sa vijećničkom pozicijom, te je usvojen  Zaključak o raspisivanju javnog oglasa za izbor člana Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce.  

Na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce predstavnici IPSA Instituta upriliči su Prezentaciju idejnog projekta gradskog stadiona Mračaj, nakon čega je Vijeće donijelo Zaključak kojim se prihvata Idejni projekat, uz obavezu da se nakon izrade Glavnog projekta isti dostavi Vijeću na usvajanje. Slijedom potpisanog Protokola  o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektoralnog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma sa zadatkom da se obezbijedi kvalitetnija saradnja i rad nadležnih institucija i organizacija općine Jajce na aktivnostima pružanja podrške i zaštite djeci i mladima s poteškoćama u razvoju, Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju općine Jajce, u okviru implementacije UNICEF programa unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije djece i njihovih porodica, sačinila je, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Jajce, Plan aktivnosti za jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u općini Jajce za period 2022-2023. godina koji je usvojen na 5. sjednici Općinskog vijeća Jajce.