Na jučer održanoj 6. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce svih 11 tačaka dnevnog reda o kojima se odlučivalo su usvojene.  

Odluka o subvencioniranju prvog stambenog zbirnjavanja kao podrška građanima općine Jajce koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, jedna je od važnijih Odluka Općinskog vijeća Jajce usvojena na 6. redovnoj sjednici.  

Na jučer održanoj sjednici OV Jajce usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada koje će biti dodijeljene na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jajce u povodu obilježavanja Dana općine Jajce 22. februara/veljače.

 Vijeće je na svom jučerešnjem zasjedanju usvojilo Program rada načelnika općine za 2022. godinu, te donijelo Zaključke kojima se zadužuje Povjerenstvo/Komisija za izbor i imenovanje u regulirana tijela Općine Jajce da raspišee javne oglase za izbor članova Upravnih odbora JU Dom kulture Jajce, JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, JU Sport i rekreacija Jajce, JZU Dom zdravlja Jajce, JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a i JU Centar za socijalni rad Jajce.

Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog oglasa za odabir članova UO JPU Dječiji vrtić „Bare“ Jajce vraćen je na usvajanje za narednu sjednicu Općinskog vijeća Jajce. 

Na lični zahtjev, a prije isteka mandata, dužnosti člana Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce Rješenjem Općinskog vijeća Jajce razriješena je Ivana Papić, a Vijeće je usvojilo i Zaključak o raspisivanju javnog oglasa za izbor člana Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce